Narutaru Lyrics

Narutaru: Mukuro Naru Hoshi Tama Taru Ko | Shadow Star Narutaru | Naru Taru | γͺγ‚‹γŸγ‚‹ ~ιͺΈγͺγ‚‹ζ˜Ÿγƒ»η γŸγ‚‹ε­ο½ž 歌詞

Anime Songs

Narutaru Opening Lyrics

Narutaru: Mukuro Naru Hoshi Tama Taru Ko | Shadow Star Narutaru | Naru Taru | γͺγ‚‹γŸγ‚‹ ~ιͺΈγͺγ‚‹ζ˜Ÿγƒ»η γŸγ‚‹ε­ο½ž γ‚ͺープニング

Narutaru Ending Lyrics

Narutaru: Mukuro Naru Hoshi Tama Taru Ko | Shadow Star Narutaru | Naru Taru | γͺγ‚‹γŸγ‚‹ ~ιͺΈγͺγ‚‹ζ˜Ÿγƒ»η γŸγ‚‹ε­ο½ž エンディング
Anime Info
Narutaru Lyrics
Title: Narutaru
Also Called:Narutaru: Mukuro Naru Hoshi Tama Taru Ko | Shadow Star Narutaru | Naru Taru | γͺγ‚‹γŸγ‚‹ ~ιͺΈγͺγ‚‹ζ˜Ÿγƒ»η γŸγ‚‹ε­ο½ž
Type:TV
Released on year:2003
Released in:Summer
Num Episodes:13

Argument

Take a look at the argument of Narutaru Song Lyrics:

Tamai Shiina, a young and happy schoolgirl, encounters an unusual looking creature during her summer holiday at her grandparents home. They become friends with each other and Shiina calls it "Hoshimaru: The Round Star." When Shiina returns home to go back to school after the summer, she begins seeing other children who have always become friends of a mysterious creature like Hoshimaru. Yet she soon learns that these animals and their masters are not as sweet as Hoshimaru.

Now that you know the argument, take a look at Narutaru Lyrics also called Narutaru: Mukuro Naru Hoshi Tama Taru Ko | Shadow Star Narutaru | Naru Taru | γͺγ‚‹γŸγ‚‹ ~ιͺΈγͺγ‚‹ζ˜Ÿγƒ»η γŸγ‚‹ε­ο½ž 歌詞

About Narutaru

You can learn more about Narutaru Song Lyrics:

Shadow Star, known in Japan as Narutaru ( Japanese: γͺγ‚‹γŸγ‚‹ ), is a Japanese manga series created by Mohiro Kitoh, which was originally serialized in his magazine Afternoon of Kodansha. The Japanese name is an abbreviation for Mukuro Naru Hoshi, Tama Taru Ko ( ιͺΈγͺγ‚‹ζ˜Ÿ η γŸγ‚‹ε­ ), which translates loosely into a Star's Corpse; A Precious Baby. It was published by Dark Horse in the United States, and serialized in Super Manga Blast!.Planet's 13-episode anime adaptation was shown on the Japanese television channel Kids Station.citation needed The anime was licensed by Central Park Media and published as Shadow Star Narutaru, and has appeared several times on Comcast's Anime Selects.


citation needed In 2007 it aired on the television network Illusion on Demand.citation needed Central Park Media published the title un.

Hope you found useful this information about Narutaru Lyrics also called Narutaru: Mukuro Naru Hoshi Tama Taru Ko | Shadow Star Narutaru | Naru Taru | γͺγ‚‹γŸγ‚‹ ~ιͺΈγͺγ‚‹ζ˜Ÿγƒ»η γŸγ‚‹ε­ο½ž 歌詞